Wednesday, September 29, 2010

Some of my favourite black clothes

One of my bad habits is buying to much black clothes. When I shop I always try to tell myself: no black today! It never works, so when I open my closets I can see a lot of black. I just like the way black fits perfectly with my blonde hair (or is this a stupid reason to buy black?). Never mind, I want to show you guys my favourite black clothes today!

Een van mijn slechte gewoontes is het kopen van te veel zwarte kleren. Als ik shop probeer ik altijd tegen mezelf te zeggen: vandaag geen zwart! Het werkt nooit, dus als ik mijn kasten opendoe zie ik heel veel zwart. Ik vind het gewoon mooi hoe zwart perfect bij mijn blonde haar past (of is dit een stomme reden om zwarte kleren te kopen?). Hoe dan ook, ik wil jullie mijn favoriete zwarte kleren laten zien vandaag!


First of all one of my alltime favourite black dresses! It's known that every woman should have a nice LBD (little black dress) in her closet. Well, I don't know what it is with LBDs, 'cause when I count mine I have 6 of them. This one is from ASOS, it's made of polyester but it has a 'silky look', which is very beautiful in my opinion.

Als eerste mijn alltime favourite zwarte jurk! Het is bekend dat elke vrouw een mooie LBD (little black dress) in haar kast moet hebben. Nou, ik weet niet wat het is met LBS's, want als ik die van mij tel kom ik op 6. Deze is van ASOS, hij is gemaakt van polyester maar heeft een 'zijdeachtige look', erg mooi vind ik.


The dress is really an eyecatcher for a chic party, because it have nice details. Here you can see the plisse on the front. I like plisse a lot, because it's simple but it can also give just a little bit more class to a dress.

De jurk is echt een eyecatcher voor een wat chiquer feestje, omdat het zulke fijne details heeft. Hier kun je het plissé zien aan de voorkant van de jurk. Ik houd erg van plissé, het is simpel maar kan ook juist dat beetje extra klasse geven aan een jurk.


There are also pretty pockets on both sides of the dress. They are really big;) I stiched them at both sides, because my hips otherwise look bigga bigga (not that my hips are big in real life, but before the stiches they dit not look as great as they could.)

De jurk heeft aan beide kanten mooie zakken. Ze zijn erg groot;) Ik heb ze vastgemaakt aan beide kanen, omdat mijn heupen er anders enorm uitzien (niet dat ik grote heupen heb in real life, maar voor ik ze had vastgemaakt zagen ze er niet zo mooi uit als ze er uit kunnen zien.)


The back of the dress is pretty low, but not to low that you can't were a bra underneath the dress, but to give it that touch I prefer wearing the dress without a bra anyway. The back is pretty sexy don't you think?

De achterkant van de jurk is vrij laag, maar niet zo laag dat je mijn bh eronder vandaan ziet steken, maar toch vind ik het fijner om deze jurk zonder bh te dragen. De achterkant is best sexy, vind je niet?

I also love the bow at the back, which you can make small or big, just what you want that night. I always prefer a big bow, because there are buttoms underneath the bow which I prefer to cover, it's the only part of the dress I don't like that much;) I think silky-fabric and buttons can give that wrong gothic look which I don't like for good-better-best-perfect!-nights-out.

Ik houd ook van de strik aan de achterkant, die je kleiner of groter kan maken, gewoon wat je die avond wilt. Ik houd het bij een grote strik, omdat er knoopjes onder zitten die ik liever bedek, het is het enige deel van de jurk wat ik niet zo mooi vind;) Ik denk dat zijdeachtige stof met knoopjes een verkeerde gothic look kunnen geven waar ik niet van houd op goede-betere-beste-perfecte!-nachten uit.


This is an item I also like very much. It's a top from h&m, but I bought it in L instead of S, so I can use it as a dress! I really love the pattern that is created by the lace of the top. Sometimes I don't wear it as a dress, but I just use it as a top. Most of the time I drag the bottom in my jeans, so it have a little bubbly effect at the middle. When I wear it, I wear a dress or a white top beneath it, so the pattern is shown on a beautiful way and you can see it really good.

Dit is ook een item wat ik heel leuk vind. Het is een top van h&m, maar ik heb hem gekocht in L i.p.v. S, zodat ik het als jurkje kan dragen! Ik houd echt van het patroon dat gemaakt wordt door het kant van de top. Soms draag ik hem niet als jurk, maar gewoon als een top. Meestal stop ik de onderkant in mijn jeans, zodat het een opbollend effect heeft. Als ik hem draag, draag ik een jurk of een witte top eronder, zodat het patroon op zijn mooist uitkomt.


Here a detail photo of the top/dress. As you can see it has little buttons at the upperside. These give the dress a playful effect. The buttons don't make this top gothic I think, like I told you at the first dress I have shown to you.

Hier zie je een detailfoto van de top/jurk. Zoals je kunt  zien zitten er kleine knoopjes aan de bovenkant. Deze geven de jurk een speels effect. De knopen maken deze top niet gothic vind ik, zoals ik je vertelde bij de eerste jurk die ik je heb laten zien.


Why is ZARA-stuff always so irresistible?! When I was at the fitting room of ZARA I saw a girl who was wearing this jumpsuit, but than in a different colour. I obviously felt in love immediately! I ran from the fitting rooms to the shopping-part of the store again and grabbed myself this lovely playsuit. I think it's really adorable. Most of the time I wear it with flats or flipflops. To make it even more classy I sometime were my favourite black blazer on top of it. Woops, I totally forgot to put this blazer in this post, although it's one of my favourite black items! I will show it another time, since I am at my parents and the blazer is at my appartement.

Waarom zijn kleren van ZARA altijd zo onweerstaanbaar?! Toen ik bij de paskamers van de ZARA was zag ik een meisje die deze jumpsuit aan het passen was, maar dan in een andere kleur. Ik werd duidelijk meteen verliefd! Ik rende weer terug van de paskamers naar het shop-gedeelte van de winkel en pakte deze jumpsuit voor mezelf. Ik denk dat hij echt liefelijk is. Meestal draag ik hem met flatjes of slippertjes. Om hem nog classier te maken draag ik soms mijn favoriete blazer eroverheen. Woops, ik ben helemaal vergeten deze blazer ook in deze post te stoppen, ook al is het een van mijn favoriete zwarte items! Ik zal deze een andere keer laten zien, omdat ik bij mijn ouders ben en de blazer is in mijn appartement.

Mjummie details! The breast part is really beautiful finished. The back is also nice, because it it open for a large part, so it's really nice if you have tanned just a little bit.

Mjummie details! Het borstgedeelte is heel mooi afgewerkt. De achterkant is ook mooi, omdat een groot gedeelte open is, zodat het mooi is als je een beetje gebruind bent.

Sunday, September 26, 2010

My appartement and her inspirations

Since one year I live in my own appartement, which I really like! I have really much space and my own bathroom. I already told you that I am busy with writing a text on one of my walls. Today I just want to show you some nice parts of my room, which can inspire me everyday.

Sinds een jaar woon ik in mijn eigen appartement, wat ik heel leuk vind! Ik heb erg veel ruimte en mijn eigen badkamer. Ik heb je al verteld dat ik druk ben met het schrijven van een tekst op een van mijn muren. Vandaag wilde ik gewoon wat leuke delen van mijn kamer laten zien, die me elke dag kunnen inspireren.I really love this one. It's the nicest item in my room. I bought it at a fair with my mother. It's from a English brand. I like to put other jewelry and sunglasses on it everytime. I love the necklace with the scissors which is inspired by the necklace which Percy Irausquin wore all the time. It was my most beloved designer, and unfortunately he died in 2008. I can still be sad sometimes because of this.

Ik houd hier echt van! Het is het leukste item in mijn kamer. Ik heb het gekocht op een jaarmarkt met mijn moeder. Het is van een Engels merk. Ik vind het leuk om er elke keer weer andere sieraden en zonnebrillen op te hangen. Ik houd van de ketting met de schaar, deze is geïnspireerd op de ketting die Percy Irausquin altijd droeg. Hij was mijn meest geliefde designer, en helaas is hij in 2008 overleden. Soms kan ik hier nog steeds verdrietig om zijn.


I love this lamp! It's quite shoddy, but that can sometimes be really me. I got it from my parents as a present last year.

Ik houd van deze lamp! Hij is best kitscherig, maar dat past soms heel erg bij me. Ik heb hem vorig jaar van mijn ouders gekregen.


The rose is even ten times more shoddy than the lamp! Or should I say a hundred times? But well, I like it, and it fits perfectly in my room. (The text I'm going to write on my wall will be in gold too)

De roos is zelfs tien keer kitscher dan de lamp! Of moet ik zeggen honderd keer? Maar goed, ik vind het leuk, en het past perfect bij mijn kamer. (De tekst die ik op mijn muur ga schrijven wordt ook goud)


Setlist from the concert of Maria Mena, where I went to last year in Paradiso. It was really a good show, and Maria is such a nice girl. She is really sensitive and she can dance adorable! I hope she'll be back in The Netherlands soon (but this will be in 2011 they think).

Setlist van het concert van Maria Mena, waar ik vorig jaar heen ben geweest in Paradiso. Het was een super goede show, en Maria is zo'n leuke meid. Ze is heel gevoelig en ze kan fantastisch dansen. Ik hoop dat ze snel terugkomt in Nederland (maar waarschijnlijk is dit pas in 2011 denken ze).


I have this thing for keeping useless things, so as this ASOS box! ASOS is one of my favourite brands, so heey: it just deserves a place in my room! I used it to move stuff from my parents house to my appartement, and now it's just standing there on the ground, being beautiful! It always reminds me to keep surfing to the ASOS website to see if they already have new perfectly nice pieces.

Ik heb altijd al iets gehad met het bewaren van onbruikbare dingen, zoals deze ASOS doos! ASOS is een van mijn favoriete merken, dus hee: het verdient gewoon een plek in mijn kamer! Ik heb hem gebruikt om spullen van mijn ouders huis naar mijn appartement te verhuizen, en nu staat die hier op de grond, mooi te zijn! Hij laat me er altijd aan herinneren dat ik moet surfen naar de ASOS website om te kijken of ze al nieuwe perfect leuke dingen hebben.

Thursday, September 23, 2010

Party Hardy & an inspired photo

I actually want to have drinks with my bestie last thursday, but their was so much rain that once we were in the centre of Utrecht, we turned home again. And since I actually was wearing my red lipstick for the first time, I was kind of sorry for myself, because it looked so good and it would have been such a nice night! Hahahaha, just joking;) I did not feel sorry for myself, oh well, just a little bit.

Ik wilde vorige week donderdag met mijn beste vriend een drankje gaan doen, maar het regende zo hard dat we, toen we in het centrum van Utrecht waren, weer zijn omgekeerd en terug zijn gegaan naar huis. Ik droeg die avond voor het eerst mijn rode lipstick, en ik vond me zelf een beetje zielig, omdat het er zo leuk uitzag en ik had zin in een leuke nacht! Hahahaha, grapje;) Ik voelde mezelf niet zielig, naja.., een beetje maar.

Geisha Pearl
We just finished a bottle of vin blanc at my appartement, while watching television and talk talk talk (I can talk a lot, seriously a lot). Besides thursday, last weekend was a real party weekend! My younger sister, a friend ánd my dad celebrated their birthdays. So I had a lot of fun and a lot of good food.

We hadden net een fles witte fijn gedronken in mijn appartement, terwijl we televisie keken en praten, praten en nog eens praten (ik kan heel veel praten, serieus heel veel). Naast donderdag was afgelopen weekend een echt feest-weekend! Mijn jongere zus, een vriendin én mijn vader vierden hun verjaardag. Het was erg gezellig en ik heb veel lekker dingen gegeten.

My legs like primark tights / Mijn benen houden van Primark panty's
Today I decided just to show you a picture which I really I like a lot. That's the geisha pearl picture which you see first. I get inspired by the photo to take my own photo. It's not the same one, only inspired by geisha pearl.

Vandaag heb ik besloten om gewoon een foto te laten te zien die ik erg mooi vind. Het is de geisha pearl foto die je als eerst ziet. Ik ben door deze foto geïnspireerd om mijn eigen foto te maken. Het is niet dezelfde foto, alleen geïnspireerd door geisha pearl.

Tuesday, September 21, 2010

I will never have enough: just another ring!

I bought this amazing cute owl ring from Forever 21: a nice American brand, which will open a store in Antwerp soon! Animal rings are popular for, I guess, about half a year now, and first I did not really like them that much. But since I like rings more and more (getting kind of a ring person!) I started to see what's so fun about animal rings, and I decided to buy my first one! Unfortunately it did not fit, so I decided to sell it again. Now I'm trying to get one in my size, because it's a really nice one!

Ik heb deze ontzettend schattige uil ring gekocht van Forever 21: een fijn Amerikaans merk, waarvan er binnenkort een winkel komt in Antwerpen! Dieren ringen zijn populair voor, denk ik, ongeveer een half jaar nu, en eerst vond ik ze niet zo leuk. Maar sinds ik ringen leuker ben gaan vinden (ik word een "ring person"!) zie ik in wat er zo leuk is aan dieren ringen, en ik heb besloten om mijn eerste te kopen! Helaas past deze me niet goed, dus besloot ik hem weer te verkopen. Nu probeer ik om hem in mijn eigen maat te krijgen, want het is een hele mooie ring!


 Ps. Did you notice my give-away? 
When you follow my blog you have a chance to win a nice surprise!
You can follow me by clicking this link

Ps. Heb je mijn give-away al gezien? 
Als je mijn blog volgt maak je kans op een leuke verrassing!
Je kan me volgen door op deze link te klikken

Friday, September 17, 2010

I have this huge addiction

Besides jewelry I have another big addiction, which is... coffee. It's not my best habit, I have to agree to that. I can't resist starbucks coffee, my favourite ones are the ones with caramel (caramel macchiato and frappuccino caramel). Funny fact: went down to SB yesterday with my best friend, and I was just saying that the unwritten rule in SB is that you need to have a macbook once you want to internet there, at that moment the guy next to me put his HP notebook at the bar, woops.

Naast sieraden heb ik een andere grote verslaving... koffie. Het is niet mijn beste eigenschap, dat moet ik toegeven. Ik kan starbucks koffie niet weerstaan, mijn favoriete zijn die met karamel (caramel macchiato and frappuccino caramel). Grappig: gisteren ging ik naar SB met mijn beste vriend, en ik was net aan het vertellen dat en een ongeschreven regel was dat je in SB alleen met je macbook kon gaan internetten, toen de man naast me zijn HP notebook neerzette, woops.


Tuesday, September 14, 2010

My new colour boost!

I always love women with red lips, they are fashionable and they are confident! My plan for today: buy a red lipstick. I just bought a simple one from HEMA. I'm not sure whether I will use it a lot or not, I think I'll use it when I go out. I have blonde hair, and I think red lips are overdone to wear to college.

Ik ben altijd gek op vrouwen met rooie lippen, ze zijn zo fashionable en ze stralen zelfvertrouwen uit! Mijn plan voor vandaag: een rode lipstick kopen. Ik heb een simpele gekocht bij de HEMA. Ik denk niet dat ik hem heel veel ga gebruiken, en denk dat ik hem nu bewaar voor als ik uit ga. Ik heb blond haar, en ik denk dat rode lippen te overdreven zijn om naar college te dragen.


I also bought a new red nail polish. I have one already, but that one is more bordeaux than red-red. I bought one from catrice, for only €2,49. By the way, the lipstick was also not expansive: €3,25. Ps. The man in the frame is not my BF, it's a picture from ZARA♥.

Ik heb ook een nieuwe rode nagellak gekocht. Ik had er al een, maar die is meer bordeaux dan rood-rood. Ik heb er een gekocht van catrice, voor slechts €2,49. Trouwens, de lipstick was ook niet zo duur: €3,25. Ps. De man in het fotolijstje is niet mijn vriend, het is een foto van ZARA ♥.


 Which I like about the nail polish from catrice is that they always have a nice name. For example this red one is called Bloody Mary To Go. You almost want to drink it and have a blast of a night!

Wat ik leuk vind aan de nagellak van catrice is dat ze altijd een mooie naam hebben. Zo heet deze rode bijvoorbeeld Bloody Mary To Go. Je zou het bijna op willen drinken en een geweldige nacht hebben!

Saturday, September 11, 2010

I felt in love this day

As promised, a more "spectacular" post then the last. Some really nice source of inspiration for me are pictures and music. Everyday I get inspired by nice music, which (for example) makes me happy and knows how to let me dance. Pictures which I like are most of them all the one I find on blogs of other fashionlovers. I also like to see magazine-pictures: ELLE, Glamour and Vogue. Last holiday I went to Bruges and Antwerp with my sister, and I have bought a nice book full of pictures: SNOECKS. It's a Flemisch book which showes photos but it also tells a story with them. Once at a time I take the book and let the inspiration just come to me.

Zoals beloofd, een meer "spectaculaire" post dan de vorige. Een belangrijke inspiratiebron voor mij zijn foto's en muziek. Elke dag wordt ik geïnspiereerd door muziek, die me (bijvoorbeeld) gelukkig maakt en er voor zorgt dat ik ga dansen. Foto's waar ik het meest van houd zijn vooral die die ik vind op blogs van andere fashionlovers. Ik vind het ook leuk om tijdschrift foto's te bekijken: ELLE, Glamour en Vogue. In de vakantie ben ik naar Brugge en Antwerpen geweest met mijn zus, en ik heb daar een boek vol mooie foto's gekocht: SNOECKS. Het is een Vlaams boek waarin foto's staan, maar er staat ook een verhaal bij. Af en toe pak ik het boek erbij en laat ik de inspiratie over me heen komen.

Two pictures from Snoecks 2009/ Twee foto's uit Snoecks 2009.
Today I've got inspired by Monki magazine. It's a funny magazine with nice photos, not only from the clothes they sell, but also little inspirational texts which makes it personal. I saw some pages where women tell when they first felt in love, and I thought it would be nice to make my own page.

Vandaag ben ik geïnspireerd door Monki magazine. Het is een grappig magazine met leuke foto's, niet alleen van de kleren die ze verkopen, maar ook kleine inspirerende teksten die het persoonlijk maken. Ik heb een aantal pagina's bekeken van vrouwen die vertellen over de eerste keer dat ze verliefd werden, en het leek me leuk om mijn eigen pagina te maken. 
My own page! Sorry for the crappy quality. Mijn eigen pagina! Sorry voor de slechte kwaliteit.

Thursday, September 9, 2010

You pretty boy

Just a really short update, because I was so stupid to forget my camera at my parents house. I thought it would be nice to tell you something more about the things I like, and I would like to begin with music! Music plays a large role in my life, I can't live without songs. I also have this very strange thing that everytime I have a song in my head, and I turn on the radio, that song is actually on the radio. I don't know what it is, but it works all the time. 

Even een korte update, omdat ik zo slim ben geweest mijn camera bij mijn ouders te laten liggen. Ik dacht dat het leuk zou zijn om jullie wat meer te vertellen over de dingen die ik leuk vind, en ik wil beginnen met muziek! Muziek speelt een belangrijke rol in mijn leven, ik kan niet leven zonder liedjes. Ik heb ook het vreemde dat, als ik een liedje in mijn hoofd heb, en ik zet de radio aan, dan is dat liedje ook daadwerkelijk op de radio. Ik weet niet wat het is, maar het werkt altijd.


Maybe you'll think, why did you post a photo of Flamingo's? Well, that's because "Flamingo" is the title from the debut album from Brandon Flowers, my alltime favourite singer/songwriter. Not after the bird Flamingo but after 'Flamingo Road' in Las Vegas, were Brandon is from. His soloalbum is out since last week, and I'm so excited! I'm going to his concert in Paradiso (Amsterdam), this will be fantastic!

Misschien denk je, waarom heb ik een foto van Flamingo's gepost? Dit komt doordat "Flamingo" de titel is van het debuut album van Brandon Flowers, mijn lievelings zanger/songwriter. Niet van de vogel Flamingo, maar naar de 'Flamingo Road' in Las Vegas, waar Brandon vandaan komt. Zijn soloalbum is vorige week uitgekomen, en ik vind het geweldig! Ik ga naar zijn concert in Paradiso (Amsterdam), dit zal geweldig worden!

Picture from/Foto van: website
You maybe know Brandon from his band The Killers. I've been to there concert in 2009 and it was without a doubt the best night in my life! Sorry for this update which you maybe not even could call an update;) I'll promise there will be more soon!

Misschien ken je Brandon van de band The Killers. Ik ben naar hun concert geweest in 2009 en het was zonder twijfel de beste nacht in mijn leven! Sorry voor deze update die je mogelijk niet eens een echte update kan noemen;) Ik beloof dat er snel meer komt!

Sunday, September 5, 2010

I've done so many things

These days were busy for me! It was the last week before I have to go to school, so I just want to enjoy is as much as I could. To do this, I planned as many things as possible, haha. Monday I have been to Rotterdam, Tuesday I went to my appartment in Utrecht (I want to make a text on my wall, have been busy with that all day long, and still not even close to the end of this project), Wednesday.. I don't know what I did wednesday (my grandparents stayed at my parents house so I was with them). And Thursday was just amazing, it was really a blast!

Ik heb een paar drukke dagen achter de rug! Het was de laatste week voor ik weer naar school moest, en daarom heb ik zoveel mogelijk leuke dingen proberen te doen. Ik heb zoveel mogelijk dingen gepland, haha. Maandag ben ik naar Rotterdam geweest, dinsdag naar mijn appartement in Utrecht (ik wil een tekst op mijn muur maken, en daar ben ik de hele dag mee bezig geweest, en ik ben er nog lang niet klaar mee), woensdag... Ik weet niet wat ik woensdag heb gedaan (mijn opa en oma bleven een nachtje slapen bij mijn ouders, dus ik was bij hen). En donderdag was gewoonweg geweldig, het was fantastisch! 

I'll show you a picture of my Chanel notebook which I get with my glamour, because you'll otherwise get bored of all the words I'm writing:p

Ik zal jullie een foto laten zien van mijn Chanel opschrijfboekje dat ik bij de glamour heb gekregen, omdat jullie je anders gaan vervelen door de grote tekst die ik schrijf:p


On thursday I went to Amsterdam with some good friends of mine, just shopping and after that we had a little drink (just a coffee for me) at REPLAY CAFÉ (such a nice place at the Kalvertoren) and we talked for over two hours. 

Op donderdag ben ik naar Amsterdam geweest met een aantal goede vrienden van me, gewoon winkelen en daarna hebben we ergens wat gedronken (een koffie voor mij) in REPLAY CAFÉ (echt een leuke plek in de Kalvertoren) en we hebben meer dan twee uur gekletst.

 
I bought a shirt at the new Monki Shop which is situated in Amsterdam since two weeks. Furthermore I bought a blazer at Bershka. (I actually bought two new skinnyjeans and a pair of shoes at Rotterdam). After that I went for a Falafel -pita with one of my friends and I get south again and head to Utrecht. In the train I was sitting next to Sam and Eric, which were as stoned as stoned can be. So they were laughing the whole trip and actually Eric tried to couple me with his friend Sam, but that was a no-go (although he was kind of hot, he was a lot younger then me and his pupils were about to explode 'cause of the drugs). Well, it sounds maybe a bit weird, but it was a good trip;)

Ik heb een shirt gekocht bij de nieuwe Monki Shop die nog maar twee weken in Amsterdam is. Verder heb ik een blazer gekocht bij Bershka. (In Rotterdam heb ik trouwens twee paar nieuwe skinnyjeans en een paar schoenen gekocht). Hierna heb ik met een van mijn vrienden een Falafel-pita gegeten en daarna ben ik weer richting het Zuiden gegaan naar Utrecht. In de trein zat ik naast Sam en Eric, die zo stoned waren als je maar kunt zijn. Ze waren de hele tijd aan het lachten en Eric probeerde me te koppelen aan Sam, maar dit was een no-go (ook al was hij best knap, hij was jonger dan ik en zijn pupillen explodeerden bijna van de drugs). Het klinkt misschien een beetje raar, maar het was een goede trip;)


After this my best friend headed to my appartement and we had a little drink and after that we went to Club Monza. It was a good night with a lot of good talk and nice dance moves;)

Hierna kwam mijn beste vriend naar mijn appartement en hebben we wat gedronken, waarna we naar Club Monza gingen. Het was een mooie nacht met goede gesprekken en goede dansmoves;)
Related Posts with Thumbnails