Sunday, November 21, 2010

Busy: fulfilling my life

Sometimes I just don't get why I have to make my life as busy as I can. But well, I know that after all it's all worth it. I like to spend as much time with my friends as possible, but sometimes it's difficult because college asks a lot time from me. Besides studying about 40-50 hours a week and having fun with my friends, I also just applied to a job, I worked there last friday for the first time, which was really nice!

Soms snap ik niet waarom ik mijn leven zo druk maak als ik maar kan. Maar goed, ik weet dat het het uiteindelijk allemaal waard is. Ik wil zo veel mogelijk tijd aanmijn vrienden besteden, maar soms is het moeilijk omdat college veel van me vraagt. Naast 40-50 studieuren per week en omgaan met vrienden, ben ik ook net begonnen met mijn nieuwe baantje, waar ik vrijdag voor het eerst heb gewerkt: het was erg leuk!

So, how does my busy life look like these days? Last week at friday I had exams and the day after I went to a pool cafe with some of my friends. Monday my new class started, which is about the most difficult class I ever had at college. Tuesday my sisters visited my appartement and we had dinner togheter. Last wednesday I went to laserquest with a lot of college friends, and I had dinner with them after that. Friday I worked the whole day and after that, having a lot of train-problems, I spent the night at gala!!! Woehoee! It was really nice...! Saturday I was broke, but there should have been some other exciting thing to happen.. but unfortunately it did not happen, and I don't want to tell you what it is already. So that's a surprise!!! This sunday should be lazy, but that's no option today.. I have to work my ass off for school 'cause I have to keep up everything. Next week more fun to come: 'cause it's my birthday saterday!! For now: love, peace and beats, xoxo Andy-And Me

Maar, hoe ziet mijn drukke leven eruit deze dagen? Vorige week vrijdag had ik tentamen en de dag erna ben ik naar een pool café gegaan met mijn vrienden. Afgelopen maandag begon mijn nieuwe vak, wat zo ongeveer het moeilijkste vak is dat ik tot nu toe heb gehad  in mijn studie. Dinsdag zijn mijn zus en zusje bij me komen eten. De dag erna, woensdag, ben ik gaan laserquesten met veel van mijn studievrienden, en daarna heb ik met ze gegeten. Vrijdag heb ik dus voor het eerst gewerkt bij mijn nieuwe baantje en daarna, na een hoop problemen met het openbaar vervoer, heb ik de nacht gespendeerd met gala!!! Woehoee!! Het was heel leuk....! Zaterdag was ik gebroken, maar er zou wat leuks gaan gebeuren.... maar helaas gebeurde het niet, en ik wil jullie nog niet vertellen wat het is voor het is gebeurd. Dus dat is een verrassing!!! Vandaag zou ik lekker lui moeten zijn, maar dat was helaas geen optie... Ik moet mijn ass-off-werken voor school om alles bij te houden. Volgende week liggen er weer leuke dingen in het verschiet: zaterdag ben ik jarig!! Voor nu: Love, peace and beats, xoxo Andy-And Me. 

Saturday, November 13, 2010

Givenchy earrings.... oooh well, yeah

I totally forgot my givenchy earrings, which I bought about 2 years ago via ebay. They're one of my most expensive earrings, and I just did not noticed them anymore since I bought them. How stupid?

Ik was mijn givenchy oorbellen, die ik ongeveer 2 jaar geleden op ebay heb gekocht, helemaal vergeten. Ze behoren tot mijn duurste oorbellen, en ik ben ze totaal vergeten sinds ik ze gekocht heb. Hoe stom?


But...! Since I have prom/gala next week, I'll definitely wear them.
Maar...! Omdat ik volgende week gala heb, ga ik ze dan zeker dragen!


Ps. Tonight: girls night out!!! Had my exam yesterday, so now there's time for fun again! I think we are going to eat at a friend, and after that going for drinks in Utrecht.

Ps. Vanavond girls night out!!! Ik had gisteren mijn tentamen, dus nu is het weer tijd voor leuke dingen! Ik denk dat we gaan eten bij een vriendinnetjes, en daarna drankjes gaan doen in Utrecht.

Wednesday, November 10, 2010

Dressing up for gala

Next week is the yearly gala at my school. We are going to a nice location by bus, and I'm really excited! Since I did not have time to shop for a dress I ordered one from ASOS. It's a dress from the brand 'Pearl'. Of course I will take my own pictures when the dress arrives. I will have to buy new heels to, because I don't have heels which are nice enough for this dress. (And since a woman never have enough shoes). I'm thinking about high black heels, but I am still doubting about it. Unfortunately I could not find nice ones online, so I'll have to buy them after my exam which I have on friday. 

Volgende week is het jaarlijkse gala van mijn school. We gaan naar een mooie locatie met de bus, en ik heb er veel zin in! Omdat ik geen tijd had om voor een jurk te gaan shoppen heb ik er een besteld via ASOS. Hij is van het merk 'Pearl'. Natuurlijk zal ik eigen foto's maken als de jurk binnen is gekomen. Ik moet ook nog nieuwe pumps kopen, omdat ik geen hoge hakken heb die goed passen bij deze jurk. (En omdat een vrouw nooit genoeg schoenen kan hebben). Ik denk dat ik hoge zwarte pumps ga kopen, maar ik ben er nog over na aan het denken. Helaas kon ik geen mooie online vinden, dus moet ik ze kopen na mijn tentamen dat ik vrijdag heb.


Sunday, November 7, 2010

A lot of nice things happened this week

I had a busy but very pleasant week! Because:
 1. I passed my exam (next week more exams to come..)
2. I applied for a job and signed
3. I had an interview for my internship which went well
4. I finally went to the SOL concert with my younger sister
5. I had dinner with a good friend, which was nice to catch up

I'll show you some pictures of the concert.

Ik had een erg drukke maar erg fijne week! Omdat:
1. Ik mijn tentamen heb gehaald (volgende week meer tentamens..)
2. Ik een sollicitatiegesprek had en ben aangenomen
3. Ik een gesprek had voor mijn stage, en dit ging heel goed
4. Ik eindelijk met mijn zusje naar het SOL concert ben geweest
5. Ik heb gegeten met een goede vriendin, wat erg gezellig was om bij te kletsen

Ik zal jullie wat foto's laten zien van het concert. Before SOL came on stage, Dag för Dag played their songs. They're also from Stockholm, just like the Shout Out Louds. I just love that Scandinavian input. I liked the sound a lot, nice to hear a new band sometimes. It was so nice to finally go to this concert. It was actually planned in april this year, but because of the vulcano (you remember? eyjafjallajökull?) they could not show up. But it was sooooo worth it to see them in de Melkweg. It almost went wrong AGAIN because Leidseplein was not accessible because of tram problems and unattainable Spui.

Voordat SOL op het podium kwam, speelde Dag för Dag hun liedjes. Ze komen net als de Shout Out Louds uit Stockholm. Ik houd erg van die Scandinavische input. Ik vond hun sound erg leuk, fijn om soms eens wat nieuwe bandjes te horen. Het was erg leuk om eindelijk naar dit concert te gaan. Het was eigenlijk gepland in april dit jaar, maar het ging niet door vanwege de vulkaan (weet je nog? eyjafjallajökull?) waardoor ze niet konden komen. Maar het was het zoooo waard om ze in de Melkweg te zien. Het ging bijna WEER fout omdat het Leidseplein onbereikbaar was vanwege tramproblemen en een afgesloten Spui.


The lead singer Adam was really funny, he was actually putting a tambourine on his head. Really weird but it was nice to see him do this.

De zanger Adam was erg grappig, op een gegeven moment zette hij een tambourine op zijn hoofd. Erg gek, maar het was leuk om hem zoiets te zien doen.


It was such a nice concert! My sister and I were standing totally in the front, and at one moment Adam got off the stage to stand next to us (like less than one inch!!!!, my heartbeat was as fast as the wings of a hummingbird). We were all singing the song together, it was really beautiful! My sis' and I were getting really wild haha...
Het was zo'n leuk concert! Mijn zusje en ik stonden helemaal vooraan bij het podium, en aan het einde stapte Adam van het podium af om naast ons te staan (like: minder dan 2 cm naast ons!!!!!, mijn hartslag ging zo snel als de vleugels van een kolibrie). We zongen het nummer allemaal samen, het was heel mooi! Mijn zusje en ik gingen helemaal uit ons dak haha...


Tuesday, November 2, 2010

Some reading material

I love reading a lot, and it was time to buy me some new reading material.My mother gave me the new ELLE (november) and also bought a book by Lauren Conrad, known from the TV hit The Hills. I already read her first novel (L.A. Candy), and this is the second book. It's not really fine literature, but it's a nice book to read without any thoughts.

Ik houd erg veel van lezen, en het was weer tijd om wat nieuw leesmateriaal te kopen. Mijn moeder heeft me de nieuwe ELLE gegeven (november) en ik heb ook een boek van Lauren Conrad gekocht, bekend van de TV serie The Hills. Ik heb haar eerste roman al gelezen (L.A. Candy), en dit is het vervolgboek.Het is niet echt hoogstaande literatuur, maar het is wel een fijn boek te lezen zonder andere gedachten.

By the way, the sushi (at Zinnia, Utrecht) last wednesday was really good, and I also get to know my neighbours better. They actually are going to open an lounge room next month at Zinnia, really nice! One of the (definitely cute!) waiters showed us the lounge room already. Very beautiful, and it looks really relaxing. Me and my neighbours already decided to have drinks there next month (they will have special cocktail-evenings, mjummi!). 

Trouwens, de sushi (bij Zinnia, Utrecht) afgelopen woensdag was heel goed, en ik heb mijn buren ook beter leren kennen. Ze gaan een extra lounge room openen volgende maand, echt fijn! Een van de (erg knappe!) serveerders heeft ons de ruimte al laten zien. Heel mooi, en het ziet er erg relaxt uit. Ik en mijn buren hebben al besloten om volgende maand wat er te gaan drinken (ze zullen ook cocktailavonden hebben, mjammie!). 

 
Thursday and saturday where also really nice! :) The launch party at my appartement was very lovely:) It was really well organized, and the space was very beautiful decorated. They had a lot of long 'curtains' and a lot of disco balls which you can see in the picture. We shouted to the (cute) DJ a lot, because he really turned up the music and we danced like never before, hihi. It was Audiophox which is known from Brothers (a big club near Utrecht). Saturday we did't go out anymore, but we went for drinks in 'De Bank'. It was really nice and we had a lot of good talks. Bowling was also very fun, but I still hate does ugly shoes!

Donderdag en zaterdag waren ook erg gezellig! :) Het openingsfeest in mijn flat was erg leuk:) Het was heel goed georganiseerd, en de ruimte was erg mooi aangekleed. Ze hadden veel lange doeken naar beneden gehangen en er waren ook veel discoballen, zoals je ziet op de foto. We hebben veel gegild naar de (leuke) DJ, omdat hij echt goede muziek draaiden en we dansden als nooit tevoren, hihi., maar ik heb nog steeds een hekel aan die lelijke schoenen! Het was Audiophox, die bekend is van Brothers (een grote club bij Utrecht). Zaterdag zijn we niet meer uit gegaan, maar we hebben wel een drankje gedaan in 'De Bank'. Het was erg gezellig en we hebben een aantal goede gesprekken gehad. Het bowlen was ook erg leuk
Related Posts with Thumbnails