Sunday, October 10, 2010

Tiredeness can make you feel drunk

Since it's 10-10-10 today I wanted to show you my favourite ten items which I did not buy myself, so all items are presents. Meanwhile I will tell you about my week, in which I suffered illness and exams.

Omdat het vandaag 10-10-10 is wilde ik jullie 10 favorite items van mij laten zien, die ik niet zelf heb gekocht, dus alle dingen zijn cadeautjes. Intussen vertel ik jullie over de afgelopen week, waarin ik ziek was en tentamens had.

I got this earrings from my younger sister. She didn't use them anymore, so I could have them. I don't wear them that much, but that does not mean I don't like them (I just got a lot of earrings, haha). Ik heb deze oorbellen gekregen van mijn zusje. Zij droeg ze niet meer, dus ik mocht ze hebben. Ik draag ze niet zo vaak, maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet leuk vind (Ik heb gewoon heel veel oorbellen, haha).
I wish life could always be fun, fun fun. But of course you always have to suffer worse times. This week was pretty hard for me, while I was ill, getting sicker, and after all just went to a stage which I would like to call sickest. It was the whole package of tiredness and fever. At the same time I was trying to learn for my exams, which I had last friday.

Ik zou willen dat het leven gewoon alleen fun, fun fun was. Maar natuurlijk moet je soms door een wat moeilijkere tijd. Deze week was best lastig voor me, omdat ik van ziek, naar zieker, naar een status die ik 'ziekste' zou willen noemen ging. Het was het hele pakketje van moeheid en koorts. Tegelijkertijd probeerde ik te studeren voor mijn tentamens, die ik vrijdag had.
I got this sunglasses from the bartender for free when I was in Antwerp with my older sister. Ik heb deze zonnebril gekregen van de barkeeper toen ik in Antwerpen was met mijn zus.
I was sick while making my exams, but I had spent so many time studying and I decided I really wanted to make my exams (otherwise I would have to do them in January and study everything all over again). After my exams I went right a way to my sport club for the yearly contest. Normally I won't want to sport in such conditions, but we were divided in groups, and I did not want to leave my group alone. So I entered the contest, and since I'm in to gymnastics
1) my sickness state
2) together with my tiredness 
made the evening really weird;) I was feeling drunk: drunk of tiredness, really, I could not remember everything I did.


Ik was ziek toen ik mijn tentamens maakte, maar ik had zoveel tijd erin gestopt om te leren dat ik ze graag wilde maken (anders moet ik ze doen in januari en dat vond ik zonde van de tijd die ik erin had gestopt). Na mijn tentamens ging ik meteen naar mijn sportclub, omdat er onderlinge wedstrijden waren. Normaal zou ik onder deze omstandigheden niet gaan sporten, maar dit jaar waren we verdeeld in teams, en ik wilde mijn groep niet in de steek laten. Dus ik ging de wedstrijd in, en omdat ik turn
1) mijn ziektestatus
2) samen met mijn moeheid
maakten de avond erg raar;) Ik voelde me dronken van moeheid, echt, ik kon niet meer alles herinneren wat er was gebeurd.
Got this grey bag from Pieces from my parents for Sinterklaas, a dutch 'party'. I actually got a gift card from Pieces. Ik heb dit tasje van Pieces gekregen van mijn ouders voor Sinterklaas. Eigenlijk kreeg ik een gift card van Pieces.
I was so dizzy, never felt that way before. But of course, I was just stupid, to risk broken bones and getting sicker only for a competition. But that's me.. I hate to quit!! Definitely not a quiter..After all, my group turned out to be number one, so I was the lucky one after all. Now I'm trying to grap lot's and lot's of sleep, I will feel better soon.

Ik was zo duizelig, ik heb me nog nooit zo gevoeld. Maar natuurlijk was ik ook gewoon dom, om gebroken botten en nog zieker worden te riskeren voor een wedstrijd. Maar dat ben ik.. ik haat afhaken! Zeker niet een 'quitter'.. Uiteindelijk werd mijn groep eerste, dus was ik uiteindelijk the lucky one. Nu probeer ik slaap, veeeeel slaap te krijgen, en voel ik me snel weer beter.
Already showed you guys this little table, I really like it! Got it from by bestie, and then painted it pink. Ik heb jullie dit tafeltje al eens laten zien, hij is echt leuk! Heb hem gekregen van mijn bestie, en heb het toen roze geverfd.
Same story as the table. Zelfde verhaal als het tafeltje.
I loveeeee this parfum. It's my favourite fragrance (Calvin Klein: Secret Obession). Still need a new bottle. Got this one last year. Ik houdddd van deze parfum. Het is mijn favoriete luchtje (Calvin Klein: Secret Obsession). Moet nog steeds een nieuw flesje. Heb deze vorig jaar gekregen.
From my 'Barry M period' two years ago. I was so addicted to them, so I received and bought a lot of them. Here are just a couple out of my collection. Uit mijn 'Barry M periode' twee jaar geleden. Ik was zo verslaafd aan ze, dus ik kreeg en kocht er veel van. Hier slechts een paar uit mijn collectie.
I was the most happy girl alive when I catched these stage  flowers during the Killers concert in 2009. Ik was het meest gelukkige meisje op de wereld toen ik deze podium bloemen ving tijdens het Killers concert in 2009.
Love these bracelets!  I received one of them as a present and found the other one in a shop (with no label on it). Ik houd van deze armbanden! Ik heb er een van gekregen en de andere in een winkel gevonden (zonder label eraan).

I adore ornaments a lot, so I receive lot's of them from my friends and family. Ik ben gek op versiersels, dus ik krijg veel ervan van mijn vrienden en familie.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I really appreciate this. Would you like to follow my blog? If you are one of the first 75 followers you can (randomly) win a gift. Dankjewel voor je comment! Ik waardeer het erg. Wil je mijn blog volgen? Als je bij de eerste 75 volgers hoort maak je kans op een cadeautje.

Related Posts with Thumbnails